Som regel er der arbejdsdag i andels– eller ejerforeningen en gang om året eller hvert halve år. Det foregår typisk ved, at bestyrelsen indkalder til arbejdsdag (oftest i en weekend), hvor ejere eller andelshavere så mødes for at reparere, male eller foretage andet forefaldende arbejde på ejendommen eller gårdanlægget.

Hvem skal deltage?
Der kan naturligvis være mange årsager til, hvorfor man ikke kan deltage på den valgte arbejdsdag, men som regel står der i fx i en andelsforenings vedtægter, at man er forpligtet til at deltage på x antal arbejdsdage i foreningen, medmindre man er over en vis alder eller har en funktionsnedsættelse. I så fald kan man måske bidrage med noget andet en fysisk arbejde til arbejdsdagen. I nogle foreninger er det blevet tradition, at de ældre beboere står for kaffe og kage til arrangementet.

Fællesskabet
Arbejdsdagen stammer fra andels-tanken, hvor man var fælles om at værne om den ejendom, som man ejede i fællesskab. Og i mange andels- og ejerforeninger er arbejdsdagen noget, man ser frem til, fordi det er en god måde at få opbygget sociale relationer i den forening, hvor man bor. Bestyrelsen sørger ofte for forplejning, og nogle steder slutter man dagen af med et fælles måltid eller en lille fest.

I nogle foreninger holder man ikke længere arbejdsdage. I stedet er de mindre reparationer nu overladt til en varmemester eller eksterne håndværkere. Det kan naturligvis have sin årsag i, at for få mødte op og deltog i arbejdsdagen, og man derfor har været nødt til at ’udlicitere’ opgaverne. Men for mange foreninger er det som sagt en årlig eller halvårlig social aktivitet, hvilket betyder, at man med afskaffelse af arbejdsdagen risikerer at reducere beboernes kenskab til hinanden.

Opgaver der kan varetages
I mange foreninger laver bestyrelsen en liste over ting, der kræver reparationer, som så uddelegeres blandt beboerne. Det kan være maling af opgange eller anlægsarbejde i gården, eller det kan være, der skal laves mindre reparationer på et skur i baggården. Beboerne får derefter tildelt en opgave, som passer til deres kompetencer og interesser. Som nævnt er madlavning, kaffebrygning og kagebagning også en helt reel opgave i mange foreninger.

Hvad hvis man ikke møder op?
I de fleste andelsforeninger koster det et rimeligt gebyr (fx 500 kr.) at udeblive fra arbejdsdagen. Det skal i så fald være skrevet ind i vedtægterne. Men det kan godt blive besværligt for bestyresen at opkræve gebyret, da kravet om deltagelse i arbejdsdage også skal stå i foreningens formålsparagraf. Og i denne står der som regel bare, at formålet er at administrere foreningen.

Nu er foråret vist snart på vej, så der skulle være basis for en god arbejdsdag i de fleste foreninger.

Vopa ønsker rigtig god fornøjelse!