En valuarvurderingen skal fornyes hvert år i forbindelse med andelsboligforeningens årsregnskab, da den kun er gældende i 18 måneder og indeholder en værdifastsættelse i forhold til beregning af andelskronen. Værdifastsættelsen sker på baggrund af den aktuelle kontante markedsværdi som var ejendommen en boligudlejningsejendom.

Hvad er en valuar?
En valuarvurdering fortages af en valuar, som har en diplom i vurdering med mindst 2 års erfaring inden for vurdering af boligudlejningsejendomme og som har indsigt i prisfastsættelsen og markedsudvikling for udlejningsejendomme.

Hvad er en offentlig ejendomsvurdering?
En offentlig ejendomsvurdering udtrykker ejendomsværdien i handel og vandel ved kontant betaling og foretages hvert andet år. Den offentligt ejendomsvurdering varetages af Vurderingsstyrelsen og de første vurderinger kommer i løbet af 2019, man må i den forbindelse forvente væsentlige ændringer i ejendomsværdien og en faldende grundværdi.

Fordele ved en valuarvurdering
Ved at få foretaget en valuarvurdering får andelsforeningen et retsvisende billede af ejendommens aktuelle markedsværdi, da der under en valuarvurdering bliver lavet en prisberegning på baggrund af anerkendt økonomisk teori om værdiansættelse af virksomheder kaldet ”Discounted Cash Flow”. DFC-modellen er en indkomstbaseret værdiansættelsesmodel, hvor værdien af ejendommen opgøres som den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige indtægter, eller sagt med andre ord modellen tager udgangspunkt i hvornår købsprisen kan være tilbagebetalt på baggrund af virksomhedens indtjeningsevne.

Valuarvurdering indregner flere faktorer end en offentlig ejendomsvurdering ville indregne. Herved sikrer andelshaveren sig at de seneste års istandsættelser (forbedringer) samt beliggenhed, stand, størrelse mv. bliver indregnet i vurderingen. Således giver vaularvurderingen andelshaveren et helheds billede af ejendommens egentlige værdi i forhold til den offentlig ejendomsvurdering, som ikke har fulgt boligmarkedets prisudvikling i de større byer. Oftes vil en offentlig ejendomsvurdering fastsætte ejendomsværdien til at være lavere, hvilket resulterer i at andelsboliger bliver solgt til en lavere pris, hvorlket gør den offentlige vurdering upræcis.

Man skal dog tage forbehold for at det koster penge at få foretaget en valuarvurdering, hvorimod en offentlig ejendomsvurdering er gratis.

Hos Vopa anbefalder vi, at hvis man skal have foretaget en ejendomsvurdering at man undersøger markedet for valuarer, da der ofte kan være meget forskel på deres måde at værdiansætte andelsboligforeninger. Endvidere er det ansvarspådragende for bestyrelsen i fald der vælges en valuar der ikke opfylder de nye krav til valuar.

Kontakt Vopa Ejendomsadministration hvis du vil høre mere om valuarvurdering på 81 11 11 12 eller kontakt@vopa.dk.