Private fællesveje

Private fællesveje benyttes af flere ejendomme og er åben for offentlig trafik. Det er grundejeren der ejer vejen, som har skel ud til den pågældende vej.

Vedligeholdelse af private fællesveje
Grundejeren skal vedligeholde fortov, rabatter og kørebane ud fra deres ejendom og til midten af kørebanen. Vedligeholdelse af fortov, rabatter og kørebane omfatter at fjerne ukrudt, feje og fjerne affald, renholde grøfter, rendestene og nedløbsrister mm. samt vedligeholdelse af træer og buske så de ikke er til gene for forbipasserende. Derudover har grundejeren forpligtelse til snerydning og saltning af veje/fortove, herunder indgår også at områder omkring brandhaner, alarmskabe og installationer for trakikregulering er ryddet.

Ansvaret for det juridiske og økonomiske del af vejen pålægges grundejeren, dette betyder at foreningen gøres erstatningspligtig for uheld, hvis der er utilstrækkelig vedligeholdelse eller mangel på snerydning.

God og forsvarlig tilstand af vejen
Når kommunen har vejmyndighed betyder det, at de har ansvaret for sikre sig, at vejene holdes i en ’god og forsvarlig tilstand’ for at sikre færdelsarealer. Løbende foretager kommunen tilsyn af vejene, og vurderes en vej til at være misligholdt gives der fra kommunen af et påbud om istandsættelse. Bliver istandsættelsen derimod ikke efterkommet, kan kommunen gennemføre arbjedet på grundejerens regning.

Trafikreguleringer
På privat fællesveje må der godt etableres trafikregulerende foranstaltninger, såsom vejbump, opsætning af skilte med ’uvedkommende færdsel forbudt’ eller forbydning af parkering på privat fællesvejen. Det skal dog først godkendes af kommunen og det lokale politi, hvorved grundejeren selv står for at afholde udgifterne.

Utilfredshed med afgørelser i sager
Er man udtilfreds med kommunens afgørelse i en sag og mener at den er i strid med lovgivningen, kan man klage til vejdirektoratet. Der er fire ugers klagefrist fra den dag foreningen får bekendtskab til kommunens afgørelse. Det er vejdirektoratets beslutning som er endelig.

Er du i tvivl og har yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk

© Copyright - Vopa Ejendomsadministration