Forandringer i boligen

Vil en andelshaver foretage diverse forandringer i andelsboligen skal forandringerne udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter mv.

Hvornår skal forandringen anmeldes?
Det er vigtigt, at forandringerne anmeldes skriftligt til bestyrelsen senest 5 uger inden, de iværksættes. Hvis forandring kræver byggetilladelse efter byggelovgivning eller andre forskrifter, skal tilladelsen også forevises til bestyrelsen, igen inden iværksættelse.
Det er ikke bestyrelsen, som er ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers lovlighed og forsvarlighed. Det er muligt for bestyrelsen at komme med indsigelser inden 3 uger efter anmeldelsen, hvis forandringen er blevet vurderet til at medføre væstenlige gener mod de øvrige andelshavere i ejendommen. Hvis der gøres indsigelse skal forandringen udskydes, indtil bestyrelsen har opnået en endighed eller det er blevet fastslået at indsigelsen er uberettiget.

Skal der ansøges om tilladelse hos de kommunale myndigheder er det andelshaver, som skal søge om mydighedstilladelse, hvorved bestyrelsen skal give samtykke til ansøgningen.

Varsling af håndværkere
Andelshavers naboer skal give adgang til håndværker, dog skal det varsles med 4 uger, nægter naboen til gengæld adgang for håndværkere kan det være nødvendigt at varsle med 6 uger før, så der kan gives tilladelse i henhold til lejeloven.

Forringelse af inventar
Forringer håndværkerne inventar hos naboen er det andelshaver der står for udbedringerne af forårsaget skader. Som andelshaver har man mulighed for at gøre skadekrav gældende for håndværkerne. Ifølge andelsboligforeningensloven ansættes værdien af forbedringen/forbedringerne i andelsboligen til at skulle nedskrives ift., eventuel værdiforringelse grundet alder eller slitage.

Er du i tvivl og har yderligere spørgsmål og vil høre mere, så kontakt VOPA på 81 11 11 12 eller på kontakt@vopa.dk

© Copyright - Vopa Ejendomsadministration